<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15376255\x26blogName\x3dJula+hula\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://julkawwawie.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl_PL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://julkawwawie.blogspot.com/\x26vt\x3d-2186293532460617671', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

sobota, sierpnia 13, 2005

rządzimy na starówcekrowy dwie :)


Uups, niespodzianka... :P


Jula wierzchem, Giga doi ;)


krowa poskromiona ;)


Na podbój pastwiska! ;)


toccata i fuga d-moll Bacha - wykonanie pierwsza klasa

Pompuś, pompuś...

Co on właściwie kombinuje...?


No proszę, jaki piesek wyszedł...


i tak zaprzyjaźniamy sie ;)
PeKiN poranną porą

Całkiem fajny blok :D


windą (prawie) do nieba :P


niby miały być widoki...


ferajna na "trzydziestce"niezła porcja :D

piątek, sierpnia 12, 2005bieganie po "małpim gaju" bywa męczące...omnibus
agrykola i park ujazdowski


czwartek, sierpnia 11, 2005